CMARTLIFE

Europees geïntegreerd project voor minder restafval 

Doelstelling

Material Approach on Residual Waste Targets and a Litter Free Environment of Cmartlife is een Europees project waarmee de OVAM het Vlaamse afvalbeheerbeleid wil versnellen. De focus ligt op kunststoffen, hun impact op het milieu, hun aandeel in het restafval en in het zwerfvuil. Cmartlife versterkt de bestaande acties van Fost Plus voor de inzameling en recyclage van buitenshuis geconsumeerde verpakkingen. 

Context

Vlaanderen is koploper in de recyclage en het hergebruik van afvalstromen, zowel voor huishoudelijk als bedrijfsmatig afval. Om de volgende stappen te zetten, zijn diepgaande kennis, verdere innovatie en investeringen nodig. Cmartlife is een LIFE-Integrated Project dat Europese steun verleent om het lokale beleid te realiseren. Door partners samen te brengen, worden op lokaal vlak synergiën gecreëerd die op Europees niveau model kunnen staan. 

Aanpak

Cmartlife-project voert het Vlaamse afvalbeheerbeleid uit, met specifieke aandacht voor het versnellen en versterken van het Plastics Actieplan. Dit wordt bereikt met innovatieve en effectieve benaderingen die het verlies van recycleerbaar plastic in huishoudelijk en bedrijfsmatig afval voorkomen en die de sterke samenwerking tussen alle partners in de waardeketen ondersteunen. De finale doelstelling is de hoeveelheid restafval te verminderen met 15% tegen 2027. 

Projectacties zijn gericht op het sluiten van materiaalkringlopen (door recyclage en hergebruik), het vertragen van de kringlopen (door een langere levensduur van producten) en het verkleinen van de kringlopen (gebruik van minder grondstoffen). Kennis en datavergaring zijn een doorlopende opdracht.

Concreet willen de projectpartners schaalbare acties opzetten op Vlaams niveau die 

  • een efficiënter gebruik van plastic aanmoedigen
  • (plastic) zwerfvuil vermijden
  • een duurzame recyclagemarkt voor plastics ondersteunen
  • gerecycleerd plastic als volwaardige grondstof positioneren

Binnen Cmartlife focust Fost Plus enerzijds op acties die de inzameling van verpakkingsafval buitenshuis stimuleren, om de captatiegraad te vergroten en het aandeel verpakkingen in het zwerfvuil te verminderen. Anderzijds voeden we met de bouw van nieuwe sorteer- en recyclagecentra de transformatie van België in een circulaire hub in het hart van Europa. Door onze rol als actor op het terrein kunnen we efficiënt rapporteren over de realisaties binnen deze twee actiedomeinen.  

Het project kadert in het Europese Waste Framework Directive, de European Strategy for Plastics in a Circular Economy, het Circular Economy Action Plan 2020 (als onderdeel van de Europese Green Deal), de Packaging and Packaging Waste Regulation, de Landfill Directive, de Waste Incineration Directive, en de Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) legislation.

Meer informatie over Cmartlife op de website 
 

Partners

OVAM, Denuo, Fost Plus, Valipac, Vlaco, VVSG en Westtoer 

Tijdsduur

2020-2027