1. Voorwerp en doel

  Fost Plus respecteert uw privacy en handelt daarom steeds in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

  In deze Privacyverklaring kan u meer te weten te komen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Fost Plus en desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden. 

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van klanten, leden, partners, dienstverleners en leveranciers van Fost Plus, alsook hun vertegenwoordigers .

  Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna vermelde voorwaarden waaronder Fost Plus persoonsgegevens verwerkt en doorgeeft.

  Indien u persoonsgegevens van andere personen meedeelt aan ons, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en dat, in de mate dat bepaalde verwerkingen op toestemming berusten, u de relevante toestemming van de betrokkene voor deze verwerkingen door Fost Plus hebt bekomen.

  Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring. De voorwaarden voor gebruik van onze websites ('de Sites') (o.a. www.fostplus.be; De Sorteerwinkel - https://shop.fostplus.be;...) vindt u onder Gebruiksvoorwaarden.

   
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking

  De verwerkingsverantwoordelijke is: Fost Plus vzw
  Maatschappelijke zetel: Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel
  Ondernemingsnummer: 0447.550.872 

   
 3. Persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgronden

  Fost Plus verzamelt en verwerkt mogelijks verschillende categorieën persoonsgegevens over u (of de relevante betrokkene). Dit kan gebeuren via o.a. het invullen van de verschillende online formulieren (bv. de online aangifte of toetredingsmodule voor leden of het meldingsformulier oververpakking), via het antwoorden op offerteaanvragen, het surfen of registreren op de Sites, via de online applicaties ('de Applicaties'), via het contacteren van Fost Plus via mail of de Helpdesk of in het kader van een educatief evenement.

  Fost Plus verzamelt dus zowel persoonsgegevens via de Sites of de Applicaties als bv. via digitale of papieren (inschrijvings)formulieren, via e-mail, fax, telefoon, SMS, sociale media, leden, partners en derden (incl. publieke bronnen).

  De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld kunnen o.a. volgende gegevens omvatten: uw  naam, woonplaats/plaat van tewerkstelling, e-mailadres, telefoon-of gsm-nummer, taal, geslacht, rekeningnummer, beroep, gegevens met betrekking tot uw klantenhistoriek/lidmaatschap, financiële kenmerken (bankrekening etc.).

  Dergelijke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, respectievelijk:

  (i) om uw toetreding bij Fost Plus te kunnen bevestigen, voor de aanmaak, aanvaarding en opvolging van uw ledendossier (incl. aangiftes), om u de gevraagde diensten te verstrekken en op te volgen, voor algemeen leden-en partnerbeheer, en voor de invorderingen;

  (ii) voor aanmaak en beheer van uw profiel op De Sorteerwinkel, om de door u gevraagde producten te verstrekken, voor algemeen klantenbeheer, en voor de invordering;

  (iii) voor het beheer van de meldingen van de oververpakking, bijhouden van de boekhouding, de bestrijding van fraude, misdrijven en inbreuken en het beheer van de betwistingen en eventuele juridische procedures;

  (iv) om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden (bv. om u gevraagde informatie omtrent producten of diensten van Fost Plus te verstrekken);

  (v) om u te laten deelnemen aan een wedstrijd/actie (bv een educatief evenement) en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;

  (vi) om u nieuwsbrieven, gepersonaliseerde marketing of informatie via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

  De verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punten (i), (ii), (iii) en (v) hierboven zijn noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van onze overeenkomst met u. Zonder de persoonsgegevens kan de overeenkomst dus niet uitgevoerd worden. Bepaalde verwerkingen onder (iii) kunnen ook noodzakelijk zijn voor een Fost Plus rustende wettelijke verplichting.

  Bepaalde verwerkingen voor de doeleinden vermeld in (i) en de verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punt (iv) zijn noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om respectievelijk goede relaties met onze partners en leden te waarborgen en onze producten en diensten te verbeteren en te promoten.

  Voor zover wettelijk vereist, zullen bepaalde verwerkingen voor het doeleinde vermeld onder punt (vi) op uw toestemming rusten;

  3.1 Persoonsgegevens van websitebezoekers of gebruikers van de Applicaties

  Bij ieder bezoek aan de Sites of gebruik van de Applicaties kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Sites of uw gebruik van de Applicaties, de websites van waaruit u naar de Sites wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Sites en in het bijzonder de pagina's die u op de Sites bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Sites en de Applicaties te analyseren en te optimaliseren, conform het gerechtvaardigde belang van Fost Plus om haar diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden in principe niet langer dan een jaar bijgehouden.
   
 4. Doorgifte aan externe partijen

  In het kader van de vervulling van de hierboven vernoemde doeleinden, doet Fost Plus soms een beroep op derde-dienstverleners (bv. IT service providers, koerierdienst,…). Uw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de vervulling van hun taak, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens enkel conform de instructies van Fost Plus en conform de toepasselijke regelgeving.

  Fost Plus kan hiernaast bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan externe partijen voor verwerkingen waarvan de doeleinden en middelen door deze externe partijen worden bepaald. In dat geval treden deze derden op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat de doorgifte:

  (i) aan organisaties waar Fost Plus deel van uitmaakt.

  (ii) aan producenten in het kader van meldingen van oververpakking.

  (iii) aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

  Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst Fost Plus dan ook naar het toepasselijke privacyverklaring van deze derden. Deze doorgiftes zijn wel tevens gerechtvaardigd, en niet tegen betaling: wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

   
 5. Doorgifte naar het buitenland 

  Wij kunnen uw gegevens doorgeven naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval waarborgen wij dat deze partijen een passend niveau van gegevensbescherming hanteren voorafgaand aan de doorgifte (bv. door het opnemen van de zogenaamde EU modelcontractbepalingen van de Europese Unie in de overeenkomst met de ontvanger).

  U kan bij ons een overzicht opvragen van de landen buiten de Europese Economische Ruimte naar waar uw persoonsgegevens worden doorgegeven. Voor meer informatie over de maatregelen die werden toegepast, kan u terecht bij privacy@fostplus.be.

   
 6. Uw rechten als betrokkene

  Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  Recht op inzage - U heeft een recht van inzage tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken, alsook het recht een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen (behoudens bepaalde uitzonderingen).

  Recht op gegevensoverdraagbaarheid - Onder bepaalde voorwaarden, heeft u het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens.

  Recht op verbetering en wissing - U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens door ons kosteloos te laten verbeteren of wissen, mits daarvoor aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Uitgezonderd van wissing, zijn die gegevens die wij nog nodig hebben voor de uitvoering van lopende opdrachten of waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze bij te houden.

  Beperking van de verwerking - U kan van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

  Bezwaar - U mag bezwaar uitoefenen tegen onze verwerkingen voor reclamedoeleinden of verwerkingen die ons gerechtvaardigd belang als rechtsgrond hebben. U mag dit zelfs ongemotiveerd doen voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

  Intrekking van uw toestemming - Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

  Klacht bij de bevoegde autoriteit - U heeft steeds het recht om contact op te nemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in België en in voorkomend geval klacht in te dienen.

  Om bovenstaande rechten uit te oefenen, stuurt u een mail naar privacy@fostplus.be. Dergelijke mail moet vergezeld worden van uw volledige contactgegevens en een middel ter verificatie van uw identiteit (bv. een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of rijbewijs). Fost Plus kan echter verzoeken afwijzen die het buitensporig acht of een misbruik van het relevante recht uitmaken.

   
 7. Bewaring van uw gegevens

  In principe bewaart Fost Plus uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden (rekening houdende met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen). Zo worden persoonsgegevens vervat in de aangiftes of offertes, in de registratie op De Sorteerwinkel of in vragen die u aan ons stelt, in principe slechts bewaard voor een periode van 2 jaar na ontvangst van de aangifte, offerte, aankoop of vraagstelling. Daarentegen, de gegevens die wij verwerken om - in de mate dat u dit zelf wenst - u op de hoogte te houden van onze initiatieven etc. wordt bijgehouden en verwerkt zolang als u zich niet heeft verzet tegen het ontvangen van nieuwsbrieven, (digitale) marketing of andere informatie. Persoonsgegevens die verbonden zijn met contractuele documenten worden echter bijgehouden gedurende een periode van maximaal 10 jaar na beëindiging van het contract met Fost Plus, behoudens wettelijke uitzonderingen. Na dergelijke termijnen zullen de gegevens worden verwijderd. 

   
 8. Wijzigingen

  Fost Plus behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of gewijzigde wettelijke en/of reglementaire vereisten. Wijzigingen aan deze privacyverklaring treden in werking op het moment van publicatie. Wij raden u aan steeds de meest recente versie te raadplegen

  Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 25.05.2018.

   
 9. Contactgegevens van Data Protection Manager en Autoriteiten

  Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van u rechten als betrokkene kan u steeds terecht bij onze Data Protection Manager (DPM), die onder andere specifiek werd aangesteld om als contactpersoon te fungeren ten aanzien van de personen wiens gegevens wij verwerken.

  U kan onze DPM bereiken per e-mail (privacy@fostplus.be) per telefoon op het telefoonnummer +32 2 775 03 50 of door middel van een brief te richten aan: Data Protection Manager Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, België.

  U kan ook steeds terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bij eventuele vragen of klachten (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).