Aan het gebruik van de website www.fostplus.be ('de Site') en de online applicaties ('de Applicaties') zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site en de Applicaties, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. 

 1. Informatie 

  De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling van de inhoud van de Site en de Applicaties hebben wij de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid betracht. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

  Fost Plus kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site of op de Applicaties. U blijft steeds verantwoordelijk om na te gaan of deze informatie toereikend is opdat wij onze taak zouden kunnen vervullen. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site en/of de Applicaties ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds contact met ons opnemen.
   
 2. Onderbrekingen 

  Fost Plus tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Site en/of het gebruik van de Applicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Fost Plus niet garanderen dat de Site en de Applicaties volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zullen zijn of niet door andere technische problemen kunnen worden getroffen. 
   
 3. Hyperlinks 

  De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Fost Plus geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Fost Plus biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Fost Plus met of van deze websites of van hun inhoud.  Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de Site, vragen wij u voorafgaand contact met ons op te nemen. 
   
 4. Aansprakelijkheid 

  Fost Plus is niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site en/of de Applicaties, zoals de verzending van e-mailberichten en alle andere informatie (daaronder begrepen de informatie in het kader van de online aangifte) of voor de vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van de Site en/of de Applicaties, daaronder begrepen alle informatie die erop of erdoor ter beschikking wordt gesteld, is derhalve volledig op eigen risico.

  U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site en/of de Applicaties hebt verkregen. U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrustingen en/of gegevens worden aangetast door virussen, bugs enz. Fost Plus verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site en/of de Applicaties of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen. 

  Fost Plus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site en/of de Applicaties. Voor het gebruik van de Site en/of de Applicaties, kan Fost Plus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen en andere technische mankementen, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, noch door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site en/of de Applicaties of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.
   
 5. Intellectuele eigendomsrechten 

  De Site en de Applicaties genieten auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Site en de Applicaties en de daar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de Site en de Applicaties ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.