Samenwerken met Fost Plus

Fost Plus en de intercommunales werken samen met gespecialiseerde bedrijven voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. De selectie van die bedrijven verloopt via jaarlijkse selectieprocedures, op basis van objectieve criteria in de offerte die u indient.

Fost Plus organiseert momenteel een oproep tot kandidaatstelling voor de verwerving en recyclage van Papier-Karton voor erkende organisaties in de sociale economie.

In het kader van het Interregionaal Samenwerkingsakkoord garandeert en ontwikkelt Fost Plus de tewerkstelling in verenigingen of vennootschappen met een sociaal oogmerk die overeenkomstig hun maatschappelijk doel actief zijn in de inzameling, de sortering, de recyclage en de nuttige toepassing van verpakkingsafval. 

Deze oproep tot kandidaatstelling heeft betrekking op de verwerving en recyclage van oud-papier karton afkomstig van selectieve inzameling op het grondgebied van de intercommunale Intradel en wordt geschat op een 48.000ton/jaar.

Om zich kandidaat te kunnen stellen dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 • Actief zijn als onderneming of vereniging in de verwerving en recyclage van selectief ingezameld papier-karton
 • Voor de Belgische ondernemingen of verenigingen: erkend zijn als sociale-economieonderneming (di erkend zijn als SINE-onderneming, als maatwerkbedrijf, als onderneming binnen de lokale diensteneconomie, of als inschakelbedrijf)
 • Voor de kandidaten uit andere Europese lidstaten: in het bezit zijn van een door de bevoegde nationale overheden uitgereikte equivalente erkenning
 • In het geval van het ontbreken van een erkenning, ongeacht van het land van vestiging, dienen kandidaten op basis van hun statuten aan te tonen dat ze:
  • een dienstverlenging aan de leden en de maatschappij nastreeft eerder dan het streven naar winst;
  • een democratische beheersautonomie bezit: de meerderheid van de aandelen of stemmen in de algemene vergadering mogen niet in het bezit zijn van één of meerdere partners uit de publieke of private sector met een winstoogmerk;
  • een democratisch besluitvormingsproces aanhoudt : de beslissingen tijdens de algemene vergadering moet genomen worden volgens de régel : één persoon heeft één stem met een maximum van twee volmachten per persoon, of door het stemrecht te beperken tot 20%;
  • voorziet dat bij de stopzetten van de activiteiten van de rechtspersoon, het nettoactief niet kan verdeeld worden tussen de partners, maar zal overgedragen worden naar een andere organisatie op voorwaarde dat deze bepaling in de statuten van laatstgenoemde op dezelfde wijze is opgenomen;
  • een milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling bevordert;
  • aan de aandeelhouders geen enkele vorm van vermogensvoordeel verschaft.

De voor deze oproep in aanmerking komende partijen hebben tot  vrijdag 27 november 2020 om 14u  de tijd om hun kandidatuur in te dienen.

Hiertoe dienen kandidaten zich verplicht online te registreren via de website van Fost plus en een kopie van hun erkenning als sociaal-economiebedrijf, of alternatief een kopie van hun statuten, door te sturen naar recycling@fostplus.be