Hier vind je het downloadbaar lesmateriaal waar je zelfstandig mee aan de slag kan gaan. In de achtergrondinformatie ontdek je wat duurzaam omgaan met huishoudelijk verpakkingsafval precies betekent en waarom het zo belangrijk is. Je leert er ook hoe je op school kan werken aan duurzaam afval- en materialenbeheer door kennis te maken met de didactische concepten die aan de basis liggen van het lesmateriaal. Zo krijg je inzicht in de modulaire opbouw van het lesmateriaal en het leerproces achter de stappen die nodig zijn om jouw leerlingen te engageren.

Heb je nood aan wat meer duiding bij het lesmateriaal? Onze webinars kunnen je daarbij helpen.

Naar de webinars

Actiegericht werken

In het filmpje hiernaast maak je kennis met het stappenplan waarmee 'Ik zie wat jij niet ziet' leerlingen wil stimuleren om na te denken over en bewuste keuzes te maken voor een duurzame omgang met huishoudelijk verpakkingsafval: de projectontwerper. Dit stappenplan, dat vertrekt vanuit het principe van actiegericht werken, is de rode draad doorheen het lesmateriaal.

Per stap van de projectontwerper kan je hieronder een lesvoorbereiding downloaden die jou werkvormen, tips, inspiratie en mogelijkheden voor differentiatie aanreikt. Je leest er ook aan welke ontwikkelingsdoelen je kan werken door met de lesvoorbereidingen aan de slag te gaan.

We raden je aan om deze achtergrondinformatie te lezen voor je aan de slag gaat met de lesfiches.

Achtergrondinformatie

Maak je eigen selectie hieronder, of download het volledige pakket:

Het hele pakket downloaden(43.06 MB)

Stap 1: Prikkel

Lesfiche

Prikkel

In deze stap worden de leerlingen geprikkeld rond het thema, leren ze relevante woordenschat en formuleren ze een duurzaamheidsvraagstuk.

pdf

Tijdsduur

Les 1: 50 minuten
Les 2: 50 minuten
Opdracht: 30 minuten

Doelen

Les 1:

 • De leerlingen kennen en gebruiken relevante woordenschat rond duurzaam omgaan met verpakkingsmateriaal.
 • De leerlingen kunnen woorden m.b.t. huishoudelijk verpakkingsafval linken aan elkaar.
 • De leerlingen kunnen zich inleven in personages en situaties m.b.t. huishoudelijk verpakkingsafval.
 • De leerlingen durven hun mening m.b.t. huishoudelijk verpakkingsafval te geven.
 • De leerlingen kennen het begrip ‘circulaire economie’ en kunnen het uitleggen in eigen woorden.

Les 2:

 • De leerlingen kunnen relevante informatie uit een krantenartikel, luisterfragment of video filteren en mondeling en schriftelijk weergeven.
 • De leerlingen staan open voor en luisteren naar de mening van anderen.
 • De leerlingen kunnen nadenken over wat zij interessant/leuk/boeiend/ herkenbaar vinden.

Taaldoelen

OD 1

De leerlingen kunnen gericht informatie opzoeken en informatiebronnen en -kanalen adequaat gebruiken.

OD 2

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten verwerken

OD 3

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk uitwisselen.

OD 4

De leerlingen kunnen op structurerend niveau doelgericht relevante informatie selecteren uit mondelinge en schriftelijke teksten.

OD 5

De leerlingen kunnen op structurerend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk formuleren en uitwisselen.

OD 14

De leerlingen kunnen op beoordelend niveau mondelinge en schriftelijke feedback verwerken zodat ze gepast kunnen reageren.

OD 16

De leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties waar nodig en op hun niveau taalstrategieën inzetten.

OD 17

De leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties waar nodig en op hun niveau reflecteren over taalstructurele aspecten met betrekking tot klanken, woorden, zinnen en teksten.

Algemene doelen

OD 19.2

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren op school en naargelang de situatie erbuiten over eigen leerprocessen en werkwijzen reflecteren, ze controleren en bijstellen.

OD 19.3

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren met behulp van leerstrategieën losse gegevens ordenen en memoiriseren.

OD 21.2

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op een verdraagzame manier omgaan met geschillen.

OD 21.4

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op school meewerken aan het milieuzorgsysteem voor energie, middelen, grondstoffen en verbruiksgoederen.

OD 21.5

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit elementaire democratische spelregels op schoolniveau toepassen.

Werkblad

Praatplaat en situatiekaarten

De praatplaat (bijlage 1) en de situatiekaarten (bijlage 2) als afzonderlijke, uitvergrote afbeeldingen.

zip
Werkblad

Prikkelende vragenlijst

Start het gesprek met deze vragenlijst. Laat leerlingen nadenken over hun omgang met huishoudelijk verpakkingsafval en verhoog hun alertheid.

pdf

Stap 2: Onderzoeken

Lesfiche

Onderzoeken

In deze stap onderzoeken de leerlingen elementen van het duurzaamheidsvraagstuk in de eigen leefomgeving om uiteindelijk een duurzaamheidsuitdaging te formuleren.

pdf

Tijdsduur

50 minuten

Beginsituatie

In stap 1 formuleerde je samen met de leerlingen een prikkelend duurzaamheidsvraagstuk. De leerlingen namen voor de les in groepjes drie foto’s van observaties binnen het duurzaamheidsvraagstuk.

Doelen

 • De leerlingen durven hun mening m.b.t. huishoudelijk verpakkingsafval te geven.
 • De leerlingen staan open voor en luisteren naar de mening van anderen.
 • De leerlingen denken actief na over oorzaak-gevolgrelaties.
 • De leerlingen kunnen nadenken over waar zij iets aan kunnen en willen doen.

Taaldoelen

OD 2

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten verwerken.

OD 3

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk uitwisselen.

OD 5

De leerlingen kunnen op structurerend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk formuleren en uitwisselen.

OD 6

De leerling kan op beoordelend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten kritisch verwerken.

OD 7

De leerlingen kunnen op beoordelend niveau mondeling en schriftelijk een persoonlijke analyse van relevante informatie formuleren en uitwisselen.

OD 15

De leerlingen kunnen op beoordelend niveau hun meningen en gevoelens mondeling en schriftelijk formuleren.

Algemene doelen

OD 19.2

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren op school en naargelang de situatie erbuiten over eigen leerprocessen en werkwijzen reflecteren, ze controleren en bijstellen.

OD 19.3

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren met behulp van leerstrategieën losse gegevens ordenen en memoriseren.

OD 21.2

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op een verdraagzame manier omgaan met geschillen.

OD 21.4

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op school meewerken aan het milieuzorgsysteem voor energie, middelen, grondstoffen en verbruiksgoederen.

OD 21.5

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit elementaire democratische spelregels op schoolniveau toepassen.

Stap 3: Ideeën voor actie

Lesfiche

Ideeën voor actie

In deze stap bedenken de leerlingen acties en kiezen ze een actie om uit te werken en uit te voeren.

pdf

Tijdsduur

50 minuten

Beginsituatie

In stap 2 kozen de leerlingen een duurzaamheidsuitdaging waar ze een oplossing voor kunnen en willen bedenken

Doelen

 • De leerlingen verkennen hun motivatie om zelf acties te ondernemen m.b.t. huishoudelijk verpakkingsafval.
 • De leerlingen durven hun mening m.b.t. huishoudelijk verpakkingsafval te geven.
 • De leerlingen staan open voor en luisteren naar de mening van anderen.
 • De leerlingen kunnen nadenken over wat een geslaagde actie is.
 • De leerlingen zijn bereid zich te engageren om een actie m.b.t. huishoudelijk verpakkingsafval uit te werken en uit te voeren.

Taaldoelen

OD 5

De leerlingen kunnen op structurerend niveau relevante informatie mondeling en schriftelijk formuleren en uitwisselen.

OD 6

De leerling kan op beoordelend niveau relevante informatie uit mondelinge en schriftelijke teksten kritisch verwerken.

OD 15

De leerlingen kunnen op beoordelend niveau hun meningen en gevoelens mondeling en schriftelijk formuleren.

OD 17

De leerlingen kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties waar nodig en op hun niveau reflecteren over taalstructurele aspecten met betrekking tot: lanken, woorden, zinnen, teksten, spellingsvormen en betekenissen.

Algemene doelen

OD 19.2

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren op school en naargelang de situatie erbuiten over eigen leerprocessen en werkwijzen reflecteren, ze controleren en bijstellen.

OD 19.3

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren met behulp van leerstrategieën losse gegevens ordenen en memoriseren.

OD 21.2

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op een verdraagzame manier omgaan met geschillen.

OD 21.5

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit elementaire democratische spelregels op schoolniveau toepassen.

OD 21.4

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op school meewerken aan het milieuzorgsysteem voor grondstoffen en verbruiksgoederen.

Stap 5: Reflectie

Lesfiche

Reflectie

In deze stap reflecteren de leerlingen over hun leerproces en/of wisselen ze ervaringen en feedback uit.

pdf

Tijdsduur

50 minuten

Beginsituatie

De leerlingen voerden een actie uit.

Doelen

 • De leerlingen kunnen kritisch omgaan met informatie, meningen of ideeën door opbouwende feedback te geven en te ontvangen m.b.t. een gedeelde ervaring.
 • De leerlingen kunnen respectvol reageren op informatie, meningen en ideeën van anderen.
 • De leerlingen kunnen een mening met argumenten vormen.
 • De leerlingen staan open voor en luisteren naar de mening van anderen.
 • De leerlingen kunnen kritisch nadenken over hun leerproces.

Taaldoelen

OD 5

De leerlingen kunnen op structurerend niveau relevante informatie mondeling formuleren en uitwisselen.

OD 15

De leerlingen kunnen op beoordelend niveau hun meningen en gevoelens mondeling en schriftelijk formuleren.

Algemene doelen

OD 19.2

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren op school en naargelang de situatie erbuiten over eigen leerprocessen en werkwijzen reflecteren, ze controleren en bijstellen.

OD 19.3

De leerlingen kunnen op vlak van leren leren met behulp van leerstrategieën losse gegevens ordenen en memoriseren.

OD 21.2

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op een verdraagzame manier omgaan met geschillen.

OD 21.5

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit elementaire democratische spelregels op schoolniveau toepassen.

OD 21.4

De leerlingen kunnen op vlak van sociale vaardigheden, burgerzin en interculturaliteit op school meewerken aan het milieuzorgsysteem voor grondstoffen en verbruiksgoederen.