Nieuws

Controle en handhaving op sorteren bij bedrijven

 

De meest recente resultaten van de sorteeranalyse van het restafval bij bedrijven tonen aan dat nog te veel recycleerbare materialen in het restafval belanden, waaronder ook PMD. Juist sorteren aan de bron kan er voor zorgen dat extra materialen selectief ingezameld worden en dat die materialen vervolgens maximaal gerecycleerd worden. Fost Plus en de OVAM maakten daarom middelen vrij uit het werkplan Halve Euro om twee extra personen in te zetten voor de controle en handhaving op sorteren bij bedrijven. Sinds eind 2021 voerden zij meer dan 700 controles uit, waarbij in 60% van de gevallen een sorteerfout vastgesteld werd. 

Vlaanderen heeft ambitieuze doelstellingen op het vlak van selectieve inzameling en recyclage. Dat vraagt inspanningen van elke Vlaming thuis, maar ook van elk bedrijf in Vlaanderen. We zijn thuis echte sorteerkampioenen, maar in onze bedrijven doen we het minder goed. En dus is er extra aandacht en ook handhaving nodig.

Sorteerplicht 

Vlaamse bedrijven moeten 24 afvalfracties selectief aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om keukenafval en etensresten (organisch afval), hout, papier-karton of PMD. In 47% van de door de handhavers gecontroleerde bedrijven zat nog PMD in het restafval. PMD sorteren is nochtans een gewoonte die we thuis allemaal hebben. Sinds de uitbreiding en uniformering van de sorteerboodschap is het bovendien nog simpeler: bijna alle plastic verpakkingen mogen bij het PMD – zowel thuis als op het werk. 

We zien dat op open locaties met veel passage sorteren moeizamer gaat. Mensen willen er gewoon zo snel mogelijk van hun lege verpakking af. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op plaatsen waar zowel bezoekers, chauffeurs als werknemers komen de uitdaging het grootst is. Fost Plus heeft een uitgebreid aanbod van diensten, informatie en begeleiding om bedrijven en andere out-of-home-locaties op weg te zetten met PMD sorteren. Via een leertraject op handhaving doen we kennis en ervaring op over wat er wel en niet werkt bij bedrijven en hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen.

Tot duizenden euro boete

Voor de bedrijven waar sensibiliseren en ondersteunen niet tot het vereiste resultaat leidt, is handhaving belangrijk om indien nodig de bedrijven aan te manen om maatregelen te nemen en eventueel ook te verbaliseren en te beboeten. De handhavers maken een onderscheid tussen ernstige en kleine sorteerfouten. In 58% van de gevallen met een sorteerfout werd overgegaan tot een aanmaning, al dan niet vergezeld van een proces-verbaal.

Vaak is het bezoek van de handhaver en extra informatie over de sorteerplicht voldoende voor bedrijven om hun gedrag aan te passen. Vooral bij ketens of bedrijven met meerdere vestigingen is er een duidelijk positief effect waarbij 1 bezoek van 1 handhaver in 1 vestiging impact heeft op alle locaties. Bij de ernstige feiten (ernstige sorteerfouten of hardnekkige foutsorteerders) kan de boete oplopen tot ettelijke duizenden euro’s.

 

Kerncijfers

  • 2 handhavers
  • Meer dan 700 inspecties tussen 08.11.2021 en 08.11.2022
  • Bij 60% van de controles sorteerfouten vastgesteld.
  • In  58% van de gevallen met een sorteerfout volgt een PV en/of aanmaning