Wijzigingen in Vlarema 8 moeten aandeel recycleerbaar materiaal in bedrijfsrestafval verminderen

 

Naar schatting verdwijnt er jaarlijks zo’n 20.000 ton aan perfect recycleerbaar PMD in het gemengde bedrijfsafval. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron. Dat is jammer, want zo gaan de materialen verloren voor de circulaire economie. Door nieuwe verplichtingen worden afvaloperatoren actief betrokken bij het naleven van de sorteerregels. 


De afvaloperator speelt een belangrijke rol in het beheer van bedrijfsafval. Bedrijven sluiten immers contracten af rond welke afvalstromen ingezameld worden en aan welke frequentie. Hun rol wordt echter nog crucialer. 


Vlarema 8, het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen dat de principes uit het Materialendecreet naar de praktijk vertaalt, voorziet dat sinds 1 september 2021 afvaloperatoren wettelijk verplicht zijn sorteerfouten bij hun klanten op te sporen en te registreren. Concreet wil dat zeggen dat zij de restafvalcontainers van hun klanten visueel inspecteren. Dat kan ofwel ter plaatse bij de ophaling ofwel wanneer de container op de site aankomt. Bedrijven die restafval met (te)veel recycleerbaar materiaal aanbieden, worden gerapporteerd en het bedrijf wordt hiervan op de hoogte gebracht. De overheid voert vervolgens gericht controles uit. 


De doelstelling is om tegen 2022 het aandeel gemengd bedrijfsafval met 15% te doen dalen ten opzichte van 2013. Restafval dient dus maximaal vermeden te worden. Dat kan door recycleerbare fracties apart in te zamelen. Dat klinkt niet alleen logisch; het is een verplichting. Elk bedrijf en elke organisatie in Vlaanderen is verplicht om afval apart aan te bieden, op basis van 24 vastgelegde afvalstromen – waaronder PMD. Door meer gescheiden in te zamelen, kan er meer gerecycleerd worden. 


PMD sorteren op het werk, net als thuis 

Zowel thuis als op het werk gelden de uitgebreide sorteerregels voor plastic huishoudelijke verpakkingen. Je sorteert dus op dezelfde manier als op kantoor, in de sportclub of in een pretpark. Het sorteerproces voor bedrijfsmatige plastic folies (zoals palletfolies en  plastic grondstofzakken) die ook voorkomen in bedrijven, ziet er echter anders uit. Naast de blauwe PMD-zak of -bak kunnen bedrijven daarvoor speciale inzamelzakken kopen bij hun afvaloperator. Elke stroom doorloopt vervolgens een specifiek recyclagetraject tot grondstof voor nieuwe verpakkingen of producten. 


Fost Plus en Valipac, de organisaties die instaan voor de recyclageketen van resp. huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen, ondersteunen bedrijven om het sorteerproces van de verschillende stromen vlotter te laten verlopen. Via een nieuwe radiocampagne, die loopt tot 3 oktober 2021, brengen ze de sorteerplicht en beschikbare tools onder de aandacht.  Voor meer informatie en eventuele premies voor bedrijven die starten met sorteren, kan je terecht op de website sorterenophetwerk.be.