Groene Punt-tarieven 2024

 

Gebaseerd op reële kosten en opbrengsten

De tarieven worden elk jaar opnieuw berekend op basis van het reële kostendeficit voor elk materiaal. Op die manier zorgen we ervoor dat alle leden steeds een correcte en faire bijdrage leveren aan het systeem. Concreet brengen we voor elk materiaal de kosten in kaart die we maken voor het inzamelen, sorteren en recycleren, inclusief transport, energieverbruik, arbeid en verwerking. Ook de opbrengsten uit de verkoop van de materialen worden in rekening gebracht. Macro-economische factoren zoals inflatie en de evolutie van de materiaalprijzen op internationale markten hebben dan ook een grote invloed op de tarieven.
In 2022 recycleerden we meer dan 95% van alle huishoudelijke verpakkingen die door onze leden op de Belgische markt gebracht werden. De introductie van de Nieuwe Blauwe Zak speelde hierin uiteraard een belangrijke rol. Dankzij de uitbreiding van de PMD-fractie sorteren en recycleren we vandaag meer verpakkingen dan ooit.

Apart tarief voor EPS en kurk

Maar ook achter de schermen leveren we heel wat inspanningen om een maximale recyclage te garanderen. Door extra investeringen in de sorteercentra wordt het aluminium uit het klein residu gerecupereerd. Hierdoor gaan niet enkel de koffiecapsules maar ook het fijn aluminium naar recyclage. Ook voor het piepschuim (EPS) en het kurk dat via de recyclageparken wordt ingezameld wensen we de hele keten in handen te nemen om ze efficiënter te maken en deze stromen maximaal te capteren en recycleren.  
Dat is meteen ook de reden waarom deze materialen vanaf 2024 een aangepast Groene Punt-tarief meekrijgen, dat gebaseerd zal zijn op hun reële kosten. Het wordt vanaf dan ook verplicht om deze materialen apart aan te geven. We raden overigens aan om dat ook al voor het aangiftejaar 2023 te doen, aangezien u daarmee het te betalen voorschot kan reduceren.

Eén tarief voor alle niet-recycleerbare materialen

De tarieven voor alle niet-recycleerbare materialen worden vanaf 2024 gelijkgetrokken. Er is dus geen verschil meer tussen de tarieven voor gevaloriseerde, niet-gevaloriseerde en hinderlijke verpakkingen. Het eengemaakte tarief bedraagt minimaal het dubbele van het hoogste tarief voor recycleerbare materialen, maar ligt in de praktijk nog een stuk hoger. De hoeveelheid niet-recycleerbare verpakkingen daalt steeds verder – onder meer dankzij de vele Design-For-Recycling initiatieven van de industrie – waardoor de stijgende kosten over een kleinere hoeveelheid verdeeld moeten worden.
Het hoge tarief voor de niet-recycleerbare verpakkingen is een extra stimulans voor bedrijven om versneld over te schakelen naar recycleerbare alternatieven. Dat is sowieso noodzakelijk in het licht van het engagement dat de sectoren hebben genomen om tegen 2025 enkel nog recycleerbare verpakkingen op de markt te brengen.

Wat met de toekomstige zwerfvuilkosten?

De Europese SUP-richtlijn, hetgeen staat voor Single Use Plastics, voorziet meerdere maatregelen waarbij de verpakkingsverantwoordelijke sinds begin dit jaar instaat voor de zwerfvuilkosten. België bespreekt op dit moment nog steeds de omzetting van de SUP-richtlijn in interregionale wetgeving. Eens er voldoende duidelijkheid is hierover, informeren we u uiteraard over de impact van deze nieuwe maatregel. Wel kunnen we u nu reeds meegeven dat de genoemde kost niet zal worden verrekend in de Groene Punt-tarieven, maar als een aparte bijdrage.

Wat betekenen de nieuwe Groene Punt-tarieven voor uw bedrijf?

Via onderstaande link vindt u een overzicht van de tarieven voor 2024 per materiaal. Met deze tarievenlijst kunt u de impact op uw verpakkingen nu al inschatten. Het gaat hier om de tarieven die gelden voor verpakkingen die in 2024 op de markt komen – en die u dus pas begin 2025 zult aangeven.
We raden u aan om het document te downloaden om de correcte toepassingscriteria te kunnen hanteren en te bepalen onder welke Groene Punt-categorie uw verpakking valt. De tarieven voor de vereenvoudigde aangiftetypes worden weldra op onze website gepubliceerd.

Download de Groene Punt-tarieven 2024

Hoe kan u alles van dichtbij opvolgen?

Teneinde u nog meer detail en inzichten te geven, breidt Fost Plus het aanbod aan beschikbare rapporten uit in MyFost. Zo verkrijgt u op een makkelijke en overzichtelijke manier inzicht in de evolutie van uw verpakkingen door in het homescherm bij rapporten door te klikken via “Dashboard - Mijn Huishoudelijke Verpakkingen’, hebt u de mogelijkheid om de kwaliteit van uw aangifte te verbeteren via het rapport ‘Sanity Check’ en kan u nu al voor 2023 en 2024 uw Groene Punt bijdrage per verpakkingsfiche bekijken via het rapport ‘Overzicht per verpakkingsfiche’.