Accurate verpakkingsgegevens: de basis voor een performant systeem

 

Toegegeven, de jaarlijkse aangifte voor de op de Belgische markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen is er het voorbije decennium niet eenvoudiger op geworden. Maar wat brengt de toekomst nog? De recyclage van huishoudelijke verpakkingen zit al enkele jaren in een stroomversnelling, waardoor Fost Plus ook meer informatie nodig heeft om de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van deze materialen optimaal te organiseren en te financieren. Minstens even belangrijk: uw verpakkingsinformatie vormt de basis voor het berekenen van de recyclagepercentages die ieder jaar opnieuw worden vergeleken met de wettelijk opgelegde doelstellingen. De datakwaliteit in uw aangifte is dus essentieel voor geloofwaardigheid van onze collectieve aanpak in België.

Zo eenvoudig als mogelijk, zo gedetailleerd als nodig.

Wanneer Fost Plus u als verpakkingsverantwoordelijke wil garanderen dat zij optimaal invulling geeft aan uw wettelijke verplichtingen, dient zij op een betrouwbare manier

  • de recyclagepercentages te kunnen berekenen
  • de door de overheid opgevraagde informatie te kunnen monitoren en aanleveren
  • te kunnen garanderen dat uw jaarlijkse bijdrage representatief is voor uw aandeel in de collectieve aanpak

Deze factoren indachtig zal Fost Plus uw administratie toch steeds trachten te beperken en/of te vereenvoudigingen waar mogelijk. Zo bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid om -weliswaar in beperkte mate- gebruik te maken van betrouwbare gemiddelde waarden wanneer geen accurate verpakkingsinformatie voorhanden is. Altijd op voorwaarde dat dit de kwaliteit van het eindresultaat niet beïnvloedt. Altijd volgens het principe dat vergelijkbare marktspelers dezelfde verplichtingen hebben of van dezelfde vereenvoudigingen kunnen genieten. Zo heeft Fost Plus reeds oplossingen uitgewerkt om serviceverpakkingen en/of verzendverpakkingen geaggregeerd per materiaal aan te geven, bestaat er een aangiftemodule voor verpakkingen van wijnen & sterke dranken, alsook voor verpakkingen van farmaceutische producten. Deze vereenvoudigingen werden telkens uitgewerkt samen met de betrokken sectororganisaties.

Naast het beperken van de informatie die we opvragen, tracht Fost Plus ook het proces van data uitwisseling te faciliteren. Zo werd het eenvoudig importeren van data in MyFost via Microsoft Excel mogelijk gemaakt en werd een functionaliteit voorzien om verpakkingsfiches uit te wisselen met andere gebruikers. Voor een vlotte afstemming over de landsgrenzen heen, overlegt Fost Plus ook met een aantal zusterorganisaties in de buurlanden.

Leden die minder vertrouwd zijn met de door Fost Plus opgevraagde verpakkingsinformatie, kunnen worden geholpen door de onafhankelijke externe partner van Fost Plus die tegen een vergoeding van 25 euro per verpakking (excl. BTW) de juiste materialen en gewichten achterhaalt via een verpakkingsanalyse in het laboratorium. Meer details over deze dienstverlening kan je op aanvraag verkrijgen via members@fostplus.be.

Wat brengt de toekomst ons?

Dat de jaarlijkse aangifte mee moet evolueren met de noden van de toekomst, is een zekerheid. 

Daarom ook volgt Fost Plus zowel op Europees als op Belgisch niveau de (wetgevende) initiatieven op die mogelijk een impact kunnen hebben op deze informatienoden. En het zijn er wel wat. De herziening van de Europese packaging and packaging waste directive , de Europese single use plastics directive (SUP), de herziening van het interregionaal samenwerkingsakkoord, het Koninklijk Besluit SUP en weldra ook de nieuwe erkenning van Fost Plus.

Anderzijds werken Fost Plus en haar leden steevast verder aan de gemeenschappelijke ambitie om een recyclageoplossing te bieden voor de huishoudelijke verpakkingen die op de Belgische markt komen. Materialen waarvoor een oplossing van inzameling, sortering en recyclage wordt opgezet, krijgen dan ook een specifiek recyclagetarief, en dienen bijgevolg als dusdanig te worden aangegeven. Omgekeerd kan het ook zijn dat de realiteit ons leert dat specifieke materiaaleigenschappen (bv dubbelzijdig gecoat papier-karton of zwarte plastic verpakkingen) hinderlijk zijn voor de efficiënte werking van het opgezette systeem. In dat geval kunnen - volledig in lijn met de design for recycling richtlijnen- bijkomende restricties worden opgelegd voor de toepassing van het tarief voor recycleerbare materialen.

Ook is duidelijk dat de doorgedreven vereenvoudiging van de forfaitaire aangifte impliceert dat deze slechts beperkt kan worden ingezet. De verpakkingen waarvoor het gewogen gemiddelde gewicht per productfamilie geenszins representatief is, of waarvoor sowieso een eenvoudig doch meer accuraat aangiftetype beschikbaar is (bv wijnen & sterke dranken, pharma, serviceverpakkingen, ...) zullen progressief uit de forfaitaire aangifte geweerd worden in het belang van de geloofwaardigheid van de recyclageresultaten en de correcte financiering van het collectieve systeem. Dit kan door het gebruik van de forfaitaire aangifte te beperken, hetzij door de toeslag van dit systeem gericht te verhogen. 

Tot slot sluiten we niet uit dat een toekomstige mogelijke invoering van een statiegeldsysteem in België de minimumvereisten qua verpakkingsgegevens zou kunnen verhogen, waardoor vereenvoudigde aangiftesystemen voor drankverpakkingen mogelijk geen optie meer is. 

Overtuigd dat je best een proactieve houding aanneemt door in je aangifte 2023 alvast (een deel van) je verpakkingen niet langer op te nemen in een forfaitaire aangifte? In dat geval kan rekenen op de steun van Fost Plus om de juiste verpakkingsinformatie vlot en accuraat te verzamelen. Voor meer informatie kan je terecht op members@fostplus.be.

Samengevat, we trachten u jaar na jaar doorheen deze complexe en technische materie te loodsen. Door u steeds zo vroeg als mogelijk te informeren, maar toch verwarring te vermijden. Door te focussen op verpakkingsinformatie die essentieel is voor de werking en de geloofwaardigheid van het collectieve systeem. Door te onderzoeken of de vereiste informatie elders al beschikbaar is. Maar wel zonder enige afbreuk te doen aan de kwaliteit of het waarom de data wordt opgevraagd.