Partenariaat tussen Brussels Airport, haar partners en Fost Plus

Partenariaat tussen Brussels Airport, haar partners en Fost Plus

Brussels Airport, haar partners en Fost Plus verbinden zich ertoe het recyclingpercentage van al het afval op de luchthaven tegen 2023 te verdubbelen. Ze slaan de handen in elkaar om meer afval te voorkomen, beter te sorteren en meer te recycleren.

De verschillende luchthavenpartners hebben daartoe een afvalcharter van Brussels Airport ondertekend waarin zij de expliciete keuze voor een circulaire economie maken en zich engageren om het afval op de luchthaven te verminderen. Tegen 2023 willen alle partners minstens 50% van al het afval op de luchthaven recycleren, inclusief het afval afkomstig van passagiers. Dat is het dubbele van het huidige recyclagepercentage.

Met 24.000 werknemers en dagelijks 70.000 passagiers over de vloer zamelt de luchthaven elke dag ongeveer 15 vrachtwagens afval in: plastieken drankflesjes, etensresten, oud papier etc. Niet al dat afval komt in de juiste vuilbak terecht waardoor het afval niet kan gerecycleerd worden. De vele buitenlandse reizigers zijn vaak weinig vertrouwd met het Belgische sorteersysteem. De Belgische passagiers zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkheden om buitenshuis te sorteren.

De ondertekening van het Afvalcharter van Brussels Airport bevestigt het engagement van 25 ondernemingen en partners om de inspanningen te verdubbelen teneinde de afvalberg te verkleinen en de afvalsortering en -recycling te verbeteren. Dit charter is een duidelijk engagement om niet alleen de recyclagegraad tegen 2023 naar 50% te verhogen van alle afval dat op de luchthaven geproduceerd wordt, maar ook om de totale afvalberg te verkleinen. Een uitdaging van formaat die we met de volledige luchthavengemeenschap aangaan ”, aldus Arnaud Feist , de CEO van Brussels Airport Company.

Om deze doelstelling te halen, begeleidt Fost Plus, samen met Brussels Airport Company, elk bedrijf om een eigen actieplan met concrete maatregelen op te stellen om het afval beter te beheren en om passagiers te sensibiliseren om ook op de luchthaven correct te sorteren.

Thuis is sorteren in de meeste gezinnen goed ingeburgerd. Buitenshuis hebben onze landgenoten weleens de neiging die goede gewoonten uit het oog te verliezen ... Ook buitenlandse reizigers moeten worden geïnformeerd bij hun aankomst in België, zodat ook zij tijdens hun verblijf op de juiste manier sorteren. Het afvalproject van Brussels Airport vormt een model voor ons beleid voor afvalsortering buitenshuis. We spelen hiermee niet alleen in op de steeds toenemende consumptie ‘on the go’, maar we mikken ook op een toename van de afvalsortering en van het recyclingpercentage”, vertelt Patrick Laevers , Managing Director bij Fost Plus.

“Maar liefst 76% van het bedrijfsafval in Vlaanderen krijgt een tweede leven dankzij hergebruik en recycling. Sinds 1 juni 2018 moeten Vlaamse bedrijven het afval bij de bron selectief inzamelen in 21 verschillende stromen, waaronder verpakkingen en plasticafval. Deze sortering bij de bron is van groot belang, want dit is een eerste cruciale stap om de hoeveelheid restafval te verminderen, de CO2-uitstoot te verlagen en zo deel uit te maken van de circulaire economie. Dit is een sterk signaal van Brussels Airport Company en de deelnemende ondernemingen. Zij tonen zo hun engagement om hun bezoekers en klanten te stimuleren om bij te dragen aan een selectieve afvalinzameling van hoge kwaliteit”, zegt Henny De Baets , administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Een Afvalcharter met ambitieuze doelstellingen

Op 25 juni schaarden Brussels Airport Company, Fost Plus, AB Inbev, Air Cargo Belgium, ASBO, Autogrill, Aviapartner, Brussels Airlines, Coca-Cola, DHL, Exki, Facilicom, G4S, Guapa, H.R.S., International Duty Free (IDF), Interparking, ISS, LSG Skychefs, Mobility Masters, OVAM, Suez, Swissport, TUI Belgium en Ziegler zich achter de doelstellingen van het Afvalcharter van Brussels Airport.

De doelstellingen van het charter zijn om de principes van de circulaire economie maximaal toe te passen. Daarbij moet een bewuste keuze gemaakt worden voor herbruikbare en recycleerbare producten of materialen, en al het afval moet correct gesorteerd, hergebruikt en gerecycleerd worden.

Alle ondertekenende luchthavenpartners engageren zich ook om de eigen werknemers en de passagiers te sensibiliseren om afval correct te sorteren. De ultieme doelstelling in het afvalcharter is om het recyclagepercentage van het afval op de luchthaven te verhogen tot minstens 50% tegen 2023.

Fost Plus zal in samenwerking met Brussels Airport Company bij elke luchthavenpartner die het charter heeft getekend een audit houden om een stand van zaken op te stellen met betrekking tot de huidige organisatie van de afvalsortering. Elke onderneming krijgt vervolgens een actieplan op maat waarmee het de doelstellingen van het Afvalcharter van Brussels Airport kan behalen.

In het verleden werkten Brussels Airport en Fost Plus al met succes samen om de inzameling van PMD-afval (flessen en flacons in plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) bij passagiers en medewerkers te verbeteren. Daarbij werden beter zichtbare en duidelijkere afvalsorteerbakken ingezet. De inzameling van PMD-afval is sindsdien toegenomen van 5 naar 174 ton.

Komende herfst: een concreet proefproject

De ondernemingen zijn niet de enige die zich inzetten voor betere afvalsortering en -recycling. Brussels Airport en Fost Plus willen ook de passagiers bewustmaken en hen helpen afval beter te sorteren. Want alleen afval dat op de juiste wijze is gesorteerd, kan op de juiste wijze worden gerecycleerd.

Op dit moment komen bij de veiligheidscontrole vaak flessen in de sorteerbakken terecht die niet helemaal leeg zijn. Brussels Airport zal daarom voor de controlelijnen gootstenen plaatsen, zodat passagiers hun flessen kunnen leeggieten alvorens ze in de blauwe bak te gooien. Dankzij dit initiatief kunnen deze flessen worden gerecycleerd.

Tegelijk zal Brussels Airport de passagiers aanmoedigen zo weinig mogelijk plastic flessen te gebruiken door hen een alternatief te bieden. Op de waterflessenstand voorbij de handbagagecontrole zullen voortaan herbruikbare waterflessen te koop worden aangeboden. Bijkomende waterfonteintjes zullen op zeer zichtbare plaatsen worden geplaatst. Zo kunnen passagiers hun herbruikbare waterflessen gratis vullen.

Download hier het volledige persbericht.