Cijfers en grafieken

De inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval via het Fost Plus-systeem: alle cijfers op een rijtje.

Kerncijfers

De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België:

  • 11.000.000 Belgen in 589 gemeenten hebben toegang tot de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval.
  • Meer dan 5.000 bedrijven zijn aangesloten bij Fost Plus. Ze gaven in 2015 790.000 ton huishoudelijke verpakkingen aan.
  • Fost Plus recycleerde in 2015 680.000 ton verpakking, goed voor 86,3% van de totale hoeveelheid die op de markt kwam. Daardoor vermeden we de uitstoot van 670.000 ton CO2.
  • Per inwoner recycleren we jaarlijks ongeveer 30 kg glas, 16 kg PMD en 65 kg papier-karton, waarvan 16 kg verpakking.
  • Het jaarlijkse budget van Fost Plus bedroeg in 2015 124,6 miljoen euro. De inkomsten komen uit de bijdragen van de leden enerzijds en de verkoop van de selectief ingezamelde materialen anderzijds.
  • Het hele Fost Plus-systeem stelt ongeveer 2.500 mensen tewerk. 

Cijfers en grafieken 2015

Globale evolutie van markt en recyclage

Resultaten van recyclage en nuttige toepassing

1_fost_tabel.jpg

recyclageresultaten_per_gewest_2014_nl.jpg

Hoeveelheid verpakking versus BBP

De op de markt gebrachte verpakkingen kennen een lichte stijging, in lijn met de evolutie van de bevolking en het BBP.

Evolutie van het aantal leden en hun aangiften

Groene Punt-bijdrage

De bijdrage voor 2015 bedraagt 64 mio EUR wat een stijging van 5% betekent in vergelijking met 2014. Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van hogere Groene Punt-tarieven voor het merendeel van de materialen in 2015. In 2015 zijn ook 87 leden retroactief aangesloten. Als die retroactieve bijdragen meegerekend worden, bedraagt de totale Groene Punt bijdrage voor 2015 64,2 mio EUR.

De materialen in tonnage en bijdrage

8_fost_tabel-2_copy.jpg

 

Deze grafiek geeft de verdeling van het aangegeven tonnage en de bijdrage over de verschillende materialen. De materialen glas en papier-karton zijn het sterkst vertegenwoordigd in gewicht. Samen zijn ze goed voor 60% van het totale tonnage. De grootste bijdrage in euro wordt echter geleverd door de categorie ‘andere valoriseerbaar’ (bijv. andere plastic verpakkingen dan PET- en HDPE-flessen). Het Groene Punt-tarief ligt voor deze materialen immers een stuk hoger.

Groene Punt-tarieven

9_fost_tabel-2.jpg

De Groene Punt-tarieven voor 2016 stijgen gemiddeld met 20% ten opzichte van 2015. Aanleiding voor de stijging is de uitwerking van het zwerfvuilplan dat een extra kost betekent en de dalende materiaalopbrengsten.

Gemiddelde Groen Punt-bijdrage per ton verpakking

Deze grafiek geeft de gemiddelde bijdrage (in euro) weer die de Fost Plus-leden de voorbije tien jaar hebben betaald per kg verpakking die ze op de markt hebben gebracht.

In 2015 betaalden de leden 0,081 EUR per kg - of 80,97 EUR per ton - verpakking aan Fost Plus. Dit is 5% hoger dan in 2014, voornamelijk als gevolg van de hogere Groene Punt-tarieven 2015.

Tonnage en bijdrage per productgroep

Tonnage en bijdrage per productgroep

Voeding en dranken vertegenwoordigen samen het leeuwendeel van de eenmalige huishoudelijke verpakkingen, namelijk 74% van het totaalgewicht en 69% van de totale bijdrage.

Verdeling van de leden volgens bijdrage

Verdeling van de leden volgens bijdrage

Fost Plus kent een sterke concentratie van de bijdrage bij een beperkt aantal leden. In 2015 betaalde 5% van de leden 83% van de totale bijdrage. Omgekeerd staat 95% van de leden in voor 17% van de bijdrage.

Aandeel van de verschillende aangiftesystemen

Aandeel van de verschillende aangiftesystemen

Fost Plus biedt haar leden verschillende vereenvoudigde aangiftesystemen aan om de administratieve werklast te beperken. In 2015 heeft 80% van de leden gebruik gemaakt van zo’n vereenvoudiging. Die bedrijven geven samen 21% van het totale gewicht aan en betalen 15% van de totale bijdrage. De vereenvoudigde aangiftesystemen zijn dan ook vooral bedoeld voor de kleinere bedrijven.

Grotere bedrijven doen meestal een gedetailleerde aangifte op basis van verpakkingsfiches. Het gaat om 20 % van de leden, goed voor 79 % van het totale gewicht en 85 % van de totale bijdrage.

Aandeel papieren aangiftes

Aandeel papieren aangiftes

Het aantal leden dat de online aangifteapplicaties FostPack of ePack gebruikt blijft groeien. Daardoor is het aandeel van papieren aangiftes verder gedaald tot slechts 11%. 

 

Aantal leden

Evolutie van het aantal leden

Op 31 december 2015 telde Fost Plus 5.017 leden. Dit is nagenoeg een stabilisatie ten opzichte van 2014. In de loop van 2015 sloten 192 nieuwe bedrijven zich aan bij Fost Plus.

Het merendeel van de afsluitingen is te wijten aan de stopzetting van activiteiten of omdat de bedrijven geen verpakkingsverantwoordelijke meer zijn.

Tonnage aangegeven door leden

In 2015 hebben de 5.017 aangesloten bedrijven samen 790,5 kT verpakkingen op de markt gebracht. Dit is 0,5% meer dan in 2014. 

Inzamelen en sorteren

Kwaliteit van de gesorteerde materialen

Kwaliteit van de gesorteerde materialen

In 2015 bleef de kwaliteit van doorzichtig PET, blauw PET, groen PET en drankkartons op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar.

De resultaten komen voort uit 764 analyses van balen in verschillende sorteercentra. De analyses worden op een homogene manier uitgevoerd en richten zich op specifieke stromen en sorteercentra waar zich kwaliteitsproblemen voordeden.

In 2015 voldeed 99,6% van de PMD-leveringen aan de verwachtingen van de recycleurs.

Evolutie van de inzamelresultaten

Evolutie van de inzamelresultaten

In vergelijking met 2014 is er een lichte stijging van het inzamelrendement vast te stellen voor glas (0,94%) en een stabilisering voor PMD (0,28%). Voor papier-karton noteren we echter een daling van 3,3%. De daling van papier-karton is gedeeltelijk te verklaren door de dalende verkoop van kranten en tijdschriften. Daarnaast bestaat er nog steeds het fenomeen van de parallelle inzamelingen – zowel legaal als illegaal – van papier-karton en in mindere mate PMD. 

Inzamelresultaten per intercommunale

glas

 

papier-karton

 

pmd

Voor de fracties papier-karton en in minder mate glas zijn er verschillen tussen de intercommunales onderling. Voornaamste redenen zijn de aanwezigheid van toeristen (intercommunales met grote steden, kustgemeenten) en het lokaal gevoerde beleid inzake preventie.

Samenstelling van PMD

Samenstelling van PMD

De samenstelling van het opgehaalde PMD blijft relatief stabiel door de jaren heen. Metaalverpakkingen vertegenwoordigen bijna een derde van de PMD-fractie, drankkartons zo’n 10 %, plastic flessen en flacons ongeveer 40 % en de blauwe zakken zelf 2,5 %. Het residu is goed voor iets minder dan een zesde van de inhoud.

Evolutie van de kosten van inzamelen en sorteren

Kost glazinzameling

Kost inzameling papier-karton

Kost inzameling PMD

Kost sorteren PMD

 

De evolutie van de gemiddelde kost voor het inzamelen van glas, papier-karton en PMD is het resultaat van de jaarlijkse prijsherzieningen in de lopende contracten enerzijds, de gewijzigde tarieven in vernieuwde contracten anderzijds. De schommelingen in de ingezamelde hoeveelheid per jaar spelen ook een rol. Dit geldt ook voor het sorteren van PMD.

De indexeringen werden gekenmerkt door stabiele loonwaarden en sterk dalende dieselwaarden.

De gemiddelde kosten voor de inzameling glas, inzameling PMD en sortering PMD in 2015 leunen zeer sterk aan bij die van 2014. De fluctuaties vallen telkens binnen de marge van -1% tot +1%. Voor de inzameling van papier-karton zorgt tenslotte de stabiele indexering, alsook de daling van de ingezamelde hoeveelheden – ondanks de stijgende inwonersaantallen – voor hogere eenheidskosten. 

Operationele nettokosten per inwoner

Operationele nettokosten per inwoner

De netto kosten per inwoner worden grotendeels bepaald door de operationele kosten voor de inzameling en de sortering enerzijds, en de inkomsten uit de verkoop van de ingezamelde en gesorteerde materialen anderzijds. De operationele kosten per inwoner zijn in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014. De inkomsten uit recyclage zijn in 2015 significant gedaald ten opzichte van 2014. Daardoor is ook de netto kost per inwoner gestegen met bijna 8 % ten opzichte van 2014.

PMD ingezameld bij bedrijven

PMD ingezameld bij bedrijven

In 2015 kwam er geen verandering in het wettelijke landschap voor het sorteren van PMD in bedrijven. Vlaanderen en Brussel kenden de PMD-sorteerverplichting al sinds respectievelijk 2013 en 2014. Bedrijven in Wallonië worden pas vanaf 1 januari 2016 verplicht om PMD te sorteren. Daardoor bleef de groei van de ingezamelde tonnages beperkt tegenover vorig jaar. De kwaliteit van het ingezamelde PMD verbeterde in 2015. Het residupercentage daalde tot gemiddeld 22,82 %.

Deze resultaten houden geen rekening met de vaak kleinere bedrijven die ook PMD sorteren, maar hun PMD aanbieden tijdens de inzamelrondes voor de huishoudens.

In 2015 bestelden zo’n 1700 bedrijven communicatiemateriaal via de website www.sorterenophetwerk.be. In de loop van het jaar werd een nieuwe webshop ontwikkeld, www.desorteerwinkel.be, waarop een uitgebreider aanbod aan communicatiemateriaal beschikbaar is. Deze webshop is operationeel sinds januari 2016.

In 2016 zou de invoering van de PMD-sorteerverplichting in Wallonië moeten leiden tot een toename van de ingezamelde tonnages. We blijven ook inspanningen leveren om de dalende trend van het residupercentage verder te zetten.

Evolutie van het nationale residupercentage

Evolutie van het nationale residupercentage

Het nationale residupercentage is na een lichte stijging in 2014 terug onder de 16% gezakt. De inspanningen van een aantal intercommunales op dit vlak wierpen duidelijk hun vruchten af. Ook het residu in het PMD dat wordt ingezameld in bedrijven daalde.

Residupercentage van PMD/netheid van de glasbolsites

Residupercentage van PMD

 

De intercommunale Ipalle blijft de intercommunale met het laagste residupercentage en blijft net als de voorbije jaren onder de 10 %. Brussel en Antwerpen blijven het hoogste residupercentage hebben en blijven boven de 20 %.

Netheid van de glasbolsites

Alle glasbolnetwerken van de intercommunales worden minstens een keer per trimester bezocht. Op nationaal niveau wordt minstens 40 % van alle sites in de loop van het jaar gecontroleerd. Algemeen beschouwen we een netwerk als goed onderhouden als het minder dan 15 % vervuilde sites heeft. Een aantal intercommunales slaagt er zelfs in om het aantal vervuilde sites onder de 10 % te houden (in het groen op de kaart).

Recyclage

Landen waar huishoudelijke verpakkingen verwerkt worden

Landen waar huishoudelijke verpakkingen verwerkt worden

Fost Plus zorgt ervoor dat de ingezamelde materialen zo dicht mogelijk bij huis gerecycleerd worden. Daardoor beperken we transport en logistiek – en dus ook de milieu-impact – van de verwerking tot een absoluut minimum. Het vereenvoudigt ook de controle op de recyclage van de materialen.

Concreet werd in 2015 meer dan 99% van de ingezamelde huishoudelijke verpakkingen in België of elders in Europa verwerkt tot gerecycleerde grondstoffen, klaar voor verwerking in nieuwe producten. 75,8% van de ingezamelde verpakkingen werd in België zelf verwerkt, nog eens 21% in onze buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk) en 2,9% in de rest van Europa. Slechts een heel beperkt deel (0,2 %) werd buiten Europa verwerkt.

Evolutie van de opbrengst van materialen en het Groene Punt

Evolutie van de opbrengst van materialen en het Groene Punt

In 2015 zagen we een duidelijke daling van de materiaalopbrensten en een stijging van de ledenbijdragen.

Detailopbrengst van de materialen

Detailopbrengst van de materialen

Net zoals de voorbije jaren nemen papier-karton en PET het leeuwendeel van de materiaalopbrengsten voor hun rekening. 

Waarde van diverse materialen

Waarde van glas

Waarde van PET

Waarde van HDPE

Waarde van drankkartons

Waarde van aluminium

Waarde van staal

Waarde van papier-karton

Deze grafieken tonen de gewogen gemiddelde waarde van de contracten volgens modelbestek. De variaties worden bepaald door wijzigingen in de contractvoorwaarden naar aanleiding van offerteaanvragen, eventuele herzieningen van prijsformules in de contracten en, in mindere mate, schommelingen in de maandelijks ingezamelde hoeveelheden per contract.

 

Evolutie van de tonnage van huishoudelijke verpakkingen

Evolutie van de tonnage van huishoudelijke verpakkingen

Naast de inzameling van glas, papier-karton en PMD vergoedt Fost Plus ook bijkomende verpakkingen die door de intercommunales worden ingezameld en gerecycleerd. Het betreft voornamelijk andere plastic verpakkingen die niet in de PMD-zak thuishoren, metalen verpakkingen die via het KGA ingezameld worden en – weliswaar in beperkte mate – wijnfleskurken. Sinds 2009 zijn de gerecycleerde hoeveelheden die door de intercommunales bij Fost Plus worden aangegeven toegenomen met meer dan 30%.

Gemiddelde materiaalprijzen

Gemiddelde materiaalprijzen

In 2015 bedroeg de gewogen gemiddelde waarde, berekend over alle materialen, 98,7 EUR/T.

 

klik op de afbeelding om het jaarverslag 2015 te downloaden

Meer info?

Neem contact op met Fost Plus via info@fostplus.be.

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel: +32 2 775 03 50
fax: +32 771 16 96
e-mail: public.relations@fostplus.be