Geschiedenis

Fost Plus is een vzw die in 1994 werd opgericht, op initiatief van een aantal bedrijven die samen de producenten en invoerders van verpakkingen, verpakte producten of verpakkingsmaterialen vertegenwoordigen, alsook de distributiebedrijven en de beroepsverenigingen. Momenteel telt Fost Plus meer dan 5.000 leden.

1994: de industrie roept Fost Plus in het leven

Fost Plus is als organisatie ontstaan uit een vrijwillig initiatief van de privésector. Doel van dit initiatief? In samenwerking met alle actoren in het systeem – industrie, consumenten, gemeenten, intercommunales, recyclagebedrijven, enz... – tot een globale en duurzame oplossing komen voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval.

1996: de Gewesten streven naar nuttige toepassing van huishoudelijk verpakkingsafval

Op 30 mei 1996 ondertekenen het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest een Samenwerkingsakkoord over de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het akkoord moet de milieu-impact van verpakkingsafval beperken door de huishoudelijke verpakkingen nuttig toe te passen, ofwel via recyclage, ofwel via verbranding met terugwinning van energie.

1997: Fost Plus erkend om de verplichtingen van haar leden na te komen

Het Samenwerkingsakkoord verplicht bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen om een inzamelingsysteem te organiseren en om de opgelegde quota van nuttige toepassing te bereiken. Omdat het niet voor elk bedrijf haalbaar is om een eigen systeem op te zetten, kunnen bedrijven hun verplichtingen bij een erkende organisatie leggen. Fost Plus is sinds 1997 een dergelijke erkende organisatie.

2009: verlenging van het Samenwerkingsakkoord

Sinds 1 januari 2009 is er een nieuwe versie van het Samenwerkingsakkoord van kracht. Het nieuwe akkoord schrijft voor dat minstens 90% van de huishoudelijke verpakkingen nuttig toegepast moeten worden, waarvan 80% door recyclage. Op hetzelfde moment werd ook de erkenning van Fost Plus verlengd. Fost Plus is vandaag de enige organisatie die door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) erkend wordt voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. De vzw Fost Plus telt ongeveer 5.200 leden. Ze vertegenwoordigen samen meer dan 90% van de Belgische markt van huishoudelijke verpakkingen.

2013: nieuwe erkenning

De Interregionale Verpakkingscommissie gaf eind 2013 groen licht voor de nieuwe erkenning van Fost Plus. Die bevestigt niet alleen het bestaan de systeem, maar biedt ook kansen om het aan te passen aan veranderende behoeften. De nieuwe erkenning biedt bijvoorbeeld de nodige flexibiliteit om de selectieve inzameling in ons land verder te optimaliseren in nauwe samenwerking met gemeenten en intercommunales.

Daarnaast heeft de nieuwe erkenning ook oog voor een administratieve vereenvoudiging van het systeem voor de leden van Fost Plus.

2014: Fost Plus wordt twintig

In 2014 vierden we het twintigjarige bestaan van Fost Plus. Twintig jaar na de oprichting van Fost Plus bevestigen zowat alle betrokken partijen dat het initiatief een succes op alle fronten gebleken is. Nergens in Europa worden meer verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. De hoeveelheid verpakkingen per inwoner steeg de afgelopen twintig jaar nauwelijks, terwijl het bruto binnenlands product, en dus ook de consumptie, een hoge vlucht namen. Bovendien is de kostenefficiëntie van het systeem bijzonder hoog.

Vragen?

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

+32 2 775 03 50

fax: +32 2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be