Cijfers en grafieken 2014

De inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval via het Fost Plus-systeem: alle cijfers op een rijtje.

Kerncijfers

De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België:

  • 11.000.000 Belgen in 589 gemeenten hebben toegang tot de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval.
  • Meer dan 5.000 bedrijven zijn aangesloten bij Fost Plus. Ze geven elk jaar meer dan 780.000 ton verpakkingen aan, samen goed voor ongeveer 92 % van de verpakkingen die op de Belgische markt komen.
  • Jaarlijks wordt 700.000 ton verpakking gerecycleerd. Per inwoner gaat het jaarlijks om ongeveer 30 kg glas, 16 kg PMD en 65 kg papier-karton, waarvan 16 kg verpakking.
  • Het jaarlijkse budget van Fost Plus bedraagt ongeveer 130 miljoen euro. De inkomsten komen uit de bijdragen van de leden enerzijds en de verkoop van de selectief ingezamelde materialen anderzijds.
  • 90 % van de aangegeven verpakkingen wordt gerecycleerd en 92 % gevaloriseerd. Daardoor wordt elk jaar de uitstoot van 670.000 ton CO2 vermeden.
  • Het hele Fost Plus-systeem stelt ongeveer 2.500 mensen tewerk. 

Cijfers en grafieken 2014

Globale evolutie van markt en recyclage

Resultaten van recyclage en nuttige toepassing (2014)

1_fost_tabel.jpg

recyclageresultaten_per_gewest_2014_nl.jpg

In 2014 werd 86,8 % van het door de leden van Fost Plus op de markt gebrachte huishoudelijk verpakkingsafval gerecycleerd en 89,7 % nuttig toegepast. 

Hoeveelheid verpakking versus BBP (2014)

3_fost_tabel.jpg

De op de markt gebrachte verpakkingen kennen een lichte stijging, in lijn met de evolutie van de bevolking en het BBP.

Evolutie van het aantal leden en hun aangiften

Tonnage aangegeven door leden (2014)

6_fost_tabel.jpg

In 2014 hebben de 5.054 aangesloten bedrijven samen 786 kT verpakkingen op de markt gebracht. Dit is 0,7 % meer dan in 2013. 

Groene Punt-bijdrage (2014)

7_fost_tabel.jpg

De bijdrage voor 2014 bedraagt 61,03 mio EUR wat een daling van 1,6 % betekent in vergelijking met 2013. Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van de lagere Groene Punt-tarieven in 2014. In 2014 zijn ook 79 leden retroactief aangesloten. Als die retroactieve bijdragen meegerekend worden, bedraagt de totale Groene Punt bijdrage voor 2014 61,2 mio EUR.

De materialen in tonnage en bijdrage (2014)

8_fost_tabel-2_copy.jpg

Deze grafiek geeft de verdeling van het aangegeven tonnage en de bijdrage over de verschillende materialen. De materialen glas en papier-karton zijn het sterkst vertegenwoordigd in gewicht. Samen zijn ze goed voor 60 % van het totale tonnage. De grootste bijdrage in euro wordt echter geleverd door de categorie ‘andere valoriseerbaar’ (bijv. andere plastic verpakkingen dan PET- en HDPE-flessen). Het Groene Punt-tarief ligt voor deze materialen immers een stuk hoger.

Groene Punt-tarieven (2014)

9_fost_tabel-2.jpg

De Groene Punt tarieven voor 2014 dalen gemiddeld met 1 % ten opzichte van 2013. Aanleiding voor de daling zijn de hoge materiaalopbrensten.

Gemiddelde Groen Punt-bijdrage per ton verpakking (2014)

10_fost_tabel-3.jpg

Deze grafiek geeft de gemiddelde bijdrage (in euro) weer die de Fost Plus-leden de voorbije tien jaar hebben betaald per kg verpakking die ze op de markt hebben gebracht. 

In 2014 betaalden de leden 77,6 EUR per ton verpakking aan Fost Plus. Dit is 2,3 % minder dan in 2013 voornamelijk als gevolg van de lagere Groene Punt-tarieven 2014.

Tonnage en bijdrage per productgroep (2014)

Tonnage en bijdrage per productgroep

Voeding en dranken vertegenwoordigen samen het leeuwendeel van de eenmalige huishoudelijke verpakkingen, namelijk 74 % van het totaalgewicht en 69 % van de totale bijdrage van de eenmalige huishoudelijke verpakkingen.

Verdeling van de leden volgens bijdrage (2014)

Verdeling van de leden volgens bijdrage

Fost Plus kent een sterke concentratie van de bijdrage bij een beperkt aantal leden.  In 2014 betaalde 5 % van de leden 87 % van de totale bijdrage. Omgekeerd staat 95 % van de leden in voor 13 % van de bijdrage.

Aandeel van de verschillende aangiftesystemen (2014)

Aandeel van de verschillende aangiftesystemen

Fost Plus biedt haar leden verschillende vereenvoudigde aangiftesystemen aan om de administratieve werklast te beperken. In 2014 heeft 80 % van de leden gebruik gemaakt van zo’n vereenvoudiging. Die bedrijven geven samen 22 % van het totale gewicht aan en betalen 15 % van de totale bijdrage. De vereenvoudigde aangiftesystemen zijn dan ook vooral bedoeld voor de kleinere bedrijven.

Grotere bedrijven doen meestal een gedetailleerde aangifte op basis van verpakkingsfiches. Het gaat om 20 % van de leden, goed voor 78 % van het totale gewicht en 85 % van de totale bijdrage.

Aandeel papieren aangiftes (2014)

Aandeel papieren aangiftes

Het aantal leden dat de online aangifteapplicaties FostPack of ePack gebruikt blijft groeien. Daardoor is het aandeel van papieren aangiftes nog verder gedaald tot slechts 12 %. 

Aantal leden (2014)

4_fost_tabel.jpg

Op 31 december 2014 telde Fost Plus 5.054 leden. We noteren een lichte daling van het ledenaantal ten opzichte van 2013. In de loop van 2014 sloten 140 nieuwe bedrijven zich aan bij Fost Plus.

Het merendeel van de afsluitingen is te wijten aan de stopzetting van activiteiten of omdat de bedrijven geen verpakkingsverantwoordelijke meer zijn.

Inzamelen en sorteren

Evolutie van de inzamelresultaten (2014)

Evolutie van de inzamelresultaten

In vergelijking met 2013 is er een lichte daling van het inzamelrendement vast te stellen voor alle fracties. Voor glas is deze daling beperkt tot minder dan 1 %, voor papier-karton en PMD bedraagt deze circa 1,5 %. De daling van papier-karton is gedeeltelijk te verklaren door de dalende verkoop van kranten en tijdschriften. Daarnaast is er eveneens het fenomeen van de parallelle inzamelingen – zowel legaal als illegaal – van papier-karton en in mindere mate PMD. Ten slotte heeft de sorteerverplichting in Vlaanderen ertoe geleid dat het papier-karton en PMD van kleinere bedrijven volgens Fost Plus steeds meer wordt ingezameld als bedrijfsmatig afval, terwijl het vroeger vermoedelijk (deels) bij het huishoudelijk afval terechtkwam.

Inzamelresultaten per intercommunale (2014)

glas

 

papier-karton

 

pmd

Voor de fracties papier-karton en in minder mate glas zijn er verschillen tussen de intercommunales onderling. Voornaamste redenen zijn de aanwezigheid van toeristen ( intercommunales met groete steden, kustgemeenten) en het lokaal  gevoerde beleid inzake preventie.

Samenstelling van PMD (2014)

Samenstelling van PMD

De samenstelling van het opgehaalde PMD blijft relatief stabiel door de jaren heen. Metaalverpakkingen vertegenwoordigen bijna een derde van de PMD-fractie, drankkar-tons zo’n 10 %, plastic flessen en flacons ongeveer 40 % en de blauwe zakken zelf 2,5 %. Het residu is goed voor iets minder dan een zesde van de inhoud.

Evolutie van de kosten van inzamelen en sorteren (2014)

Kost glazinzameling

Kost inzameling papier-karton

Kost inzameling PMD

Kost sorteren PMD

 

De evolutie van de gemiddelde kost voor het inzamelen van glas, papier-karton en PMD is het resultaat van de jaarlijkse prijsherzieningen in de lopende contracten enerzijds en de gewijzigde tarieven in vernieuwde contracten anderzijds. Dit geldt ook voor het sorteren van PMD.

De indexering van de tarieven op 1 januari 2014 bedroeg 0,68 % voor zowel de inzameling van de verschillende fracties als het sorteren van PMD.

Dankzij de hernieuwing van een aantal contracten aan gunstiger tarieven, daalt de gemiddelde kost voor de inzameling van  glas – ondanks de indexaanpassing. De gemiddelde kosten voor de inzameling en sortering van PMD stijgen minder dan de indexstijging, wat eveneens te verklaren is door de hernieuwing van een aantal contracten aan competitieve tarieven. Tenslotte zorgt de indexstijging, alsook de daling van de ingezamelde hoeveelheden – ondanks de stijgende inwonersaantallen –voor hogere eenheidskosten voor de inzameling van papier-karton. 

 

Operationele nettokosten per inwoner (2014)

Operationele nettokosten per inwoner

De netto kosten per inwoner worden grotendeels bepaald door de operationele kosten voor de inzameling en de sortering enerzijds, en de inkomsten uit de verkoop van de ingezamelde en gesorteerde materialen anderzijds. De operationele kosten per inwoner zijn in 2014 licht gedaald ten opzichte van 2013 als gevolg van de daling van de ingezamelde hoeveelheden ondanks de stijgende inwonersaantallen. De inkomsten uit recyclage zijn in 2014 nauwelijks gewijzigd tegenover 2013. Daardoor is ook de netto kost per inwoner gedaald met bijna 5 % ten opzichte van 2013.

PMD ingezameld bij bedrijven (2014)

PMD ingezameld bij bedrijven

In februari 2014 werd de PMD-sorteerverplichting voor bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht. Mede hierdoor, maar ook door de toenemende participatie van Vlaamse bedrijven die reeds sinds juli 2013 verplicht zijn om PMD te sorteren, verdubbelde de hoeveelheid PMD die werd ingezameld bij de deelnemende bedrijven opnieuw. Het residu in het ingezamelde PMD stagneerde op 25 %.

Deze resultaten houden geen rekening met de vaak kleinere bedrijven waar ook PMD wordt gesorteerd, maar dit PMD aanbieden tijdens de inzamelrondes voor de huishoudens.

Via de website www.sorterenophetwerk.be bestelden circa 1700 bedrijven communicatiemateriaal in 2014. Op deze website is ook de door Fost Plus, in samenwerking met de OVAM, ontwikkelde E-learningmodule voor onderhoudspersoneel terug te vinden.

In 2015 wordt verwacht dat de ingezamelde tonnages en de deelnemende bedrijven verder zullen toenemen, mede door de invoegetreding van de PMD-sorteerverplichting in Wallonië in januari 2016. Tevens zal er ook extra aandacht geschonken worden aan het verbeteren van de kwaliteit van het gesorteerde PMD.

Evolutie van het nationale residupercentage (2014)

Evolutie van het nationale residupercentage

Het nationale residupercentage voor PMD kende de afgelopen 10 jaar weinig evolutie. Sinds 2013 rekenen we in het residupercentage ook de kwaliteit van het PMD mee dat ingezameld wordt in bedrijven. De lichte daling van de PMD-kwaliteit in een aantal intercommunales en de forse toename van het aandeel PMD dat in bedrijven wordt ingezameld, verklaren de stijging die we in 2014 hebben opgemeten.

Residupercentage van PMD/netheid van de glasbolsites (2014)

Residupercentage van PMD

 

Het PMD-residupercentage wordt het hele jaar door gemeten en maandelijks gerapporteerd aan de intercommunales. In Brussel en Antwerpen ligt het residupercentage nog steeds boven de 20 %. De intercommunale Ipalle houdt het residupercentage net als de voorbije jaren onder de 10 %.

Netheid van de glasbolsites

Alle glasbolnetwerken van de intercommunales worden minstens een keer per trimester bezocht. Op nationaal niveau wordt minstens 40 % van alle sites in de loop van het jaar gecontroleerd. Algemeen beschouwen we een netwerk als goed onderhouden als het minder dan 15 % vervuilde sites heeft. Een aantal intercommunales slaagt er zelfs in om het aantal vervuilde sites onder de 10 % te houden (in het groen op de kaart).

Kwaliteit van de gesorteerde materialen (2014)

Kwaliteit van de gesorteerde materialen

Over het hele jaar werden bijna 700 balen geanalyseerd. De kwaliteit van helder en groen PET, HDPE en drankkartons bleef op het niveau van de voorbije jaren. Voor blauw PET werd het aantal analyses beperkt en toegespitst op de productie van mindere kwaliteit, wat de kwaliteitsdaling verklaart. De cijfers voor deze fractie weerspiegelen dan ook niet de gemiddelde kwaliteit van de gehele productie in 2014.

Recyclage

Landen waar huishoudelijke verpakkingen verwerkt worden (2014)

Landen waar huishoudelijke verpakkingen verwerkt worden

In 2014 werd meer dan 99 % van de ingezamelde huishoudelijke verpakkingen in België of elders in Europa verwerkt tot gerecycleerde grondstoffen, klaar voor verwerking in nieuwe producten.

73% van de ingezamelde verpakkingen werd in België zelf verwerkt, 21,7 % in onze buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk en 5,1 % in de rest van Europa.

Het resterende deel (0,4 %) werd verwerkt buiten Europa.

De verwerking van het materiaal dicht bij huis beperkt het transport en dus ook de milieu-impact van de verwerking. Het vereenvoudigt ook de controle op de verwerking van de materialen, zodat de effectieve recyclage beter gegarandeerd kan worden.

Evolutie van de opbrengst van materialen en het Groene Punt (2014)

Evolutie van de opbrengst van materialen en het Groene Punt

De materiaalinkomsten hebben een directe invloed op de Groene Punt-tarieven, aangezien beide samen de kosten van het systeem moeten dekken. 

Detailopbrengst van de materialen (2014)

Detailopbrengst van de materialen

Net zoals de voorbije jaren nemen papier-karton en, vooral, PET opnieuw het leeuwendeel van de materiaalopbrengsten voor hun rekening. 

Waarde van diverse materialen (2014)

Waarde van glas

Waarde van PET

Waarde van HDPE

Waarde van drankkartons

Waarde van aluminium

Waarde van staal

Waarde van papier-karton

Deze grafieken tonen de gewogen gemiddelde waarde van de contracten volgens modelbestek. De variaties worden bepaald door wijzigingen in de contractvoorwaarden naar aanleiding van offerteaanvragen, eventuele herzieningen van prijsformules in de contracten en, in mindere mate, schommelingen in de maandelijks ingezamelde hoeveelheden per contract.

 

Gemiddelde materiaalprijzen (2014)

Gemiddelde materiaalprijzen

 

De gewogen gemiddelde waarde, berekend over alle materialen, bedroeg 102,5 EUR/T in 2014.

 

Evolutie van de tonnage van huishoudelijke verpakkingen (2014)

Evolutie van de tonnage van huishoudelijke verpakkingen

 

Naast de inzameling van glas, papier-karton en PMD vergoedt Fost Plus ook bijkomende verpakkingen die door de intercommunales worden ingezameld en gerecycleerd. Het betreft voornamelijk andere plastic verpakkingen die niet in de PMD-zak thuishoren, metalen verpakkingen die via het KGA ingezameld worden en – weliswaar in beperkte mate – wijnfleskurken. Sinds 2009 zijn de gerecycleerde hoeveelheden die door de intercommunales bij Fost Plus worden aangegeven toegenomen met meer dan 30%. Verwacht wordt dat deze hoeveelheden in 2015 verder zullen toenemen, onder andere als gevolg van een hogere financiering vanwege Fost Plus.

Vragen?

Neem contact op met Fost Plus via info@fostplus.be.

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel: +32 2 775 03 50
fax: +32 771 16 96
e-mail: public.relations@fostplus.be