Startschot van het Europese Cmartlife-project

 

In dit ambitieuze Europese project bundelen Fost Plus, Denuo, Valipac, VVSG-Interafval, VLACO, Westtoer en de OVAM de krachten om aan slimme oplossingen te werken voor het afvalprobleem. Cmartlife loopt tot 2027. 

Cmartlife is een extra hefboom om de Europese richtlijn over ‘single use plastics’ (SUP) in Vlaanderen te realiseren. Via dit project realiseert de Vlaamse regering haar beleid rond preventie en hergebruik of recyclage van afval.

Actielijnen in Cmartlife

Cmartlife staat voor ‘Circular Material Approach on Residual Waste and a Litter Free Environment’. Met Cmartlife concretiseren de partners het uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025.

De acties in het project passen binnen 5 doelstellingen:

 1. Minder en efficiënt gebruik van plastics: door enerzijds consumenten te overtuigen om hun gedrag te veranderen en anderzijds producenten te stimuleren om de principes van ecodesign toe te passen. De samenwerkingen tussen Fost Plus en haar leden om verpakkingen te optimaliseren met het oog op recyclage, vallen hier bijvoorbeeld onder. 
   
 2. Een duurzame recyclagemarkt creëren voor plastics: door de selectieve inzameling op te schalen, performantere sorteerinstallaties te bouwen en de kringlopen te zuiveren. 
   
 3. De keten sluiten van heel wat goederen die plastics bevatten en in de bouwsector.
   
 4. Marien zwerfvuil voorkomen en opruimen. De nauwkeurige uitvoering van de Europese richtlijn voor single-use plastics is hier een sleutelactie. 
   
 5. Een transparant monitoringsysteem voor afvalstoffen uitbouwen dat ons inzicht geeft in de afval- en materiaalstromen en zo de effectiviteit van ons beleid kan verhogen.
   
 6. Interregionale en internationale samenwerking bevorderen.